Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte i Lillehammer Idrettsforening onsdag 11. november 2020 kl. 18.00.

Følgende saker kommer til behandling:

Sak 1. Konstituering av ekstraordinært årsmøtet:

– valg av møteleder
– valg av referent
– 2 til å skrive under protokollen

Sak 2: Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 3: Endring av LIF sitt lovverk med hensyn til antall styremedlemmer

Styret ønsker å redusere krav om antall styremedlemmer fra 7 (leder, nestleder + 5 styremedlemmer) til 5 (leder, nestleder + 3 styremedlemmer)
Vara kommer i tillegg.

Dato: 29.09.2020

Styret i Lillehammer Idrettsforening

Bakgrunn for sak 3, justering av antall styremedlemmer i Lillehammer Idrettsforenings lovverk

Ordinært årsmøte i Lillehammer Idrettsforening ble avholdt 10.02.2020. Der ble årsmelding, regnskap og budsjett enstemmig vedtatt. 

På samme møte ble kun 6 av 7 plasser i styret besatt (LIF sitt eget lovverk krever 7). I alle styremøter gjennomført i 2020 har derfor vara blitt innkalt for å sørge for at styret er fulltallig. Vi er avhengig av å ha mange ressurspersoner på plass i Lillehammer Idrettsforening, men det har de siste årene vært store utfordringer å fylle alle plassene i styret. Styret vil derfor heller sørge for at man har nok folk til å drifte klubbens utvalg heller enn at alle MÅ ha plass i styret. Det er heller ingenting i veien med å rekruttere flere til styret enn antallet lovverket til LIF oppgir. Dette kan altså justeres fritt. Lovverket stadfester kun et minimum.

NiF sitt lovverk knyttet til antall styremedlemmer krever kun leder, nestleder, (minst ett) styremedlem(mer) og (minst ett) varamedlem(mer).

Styret.